Menu
Cart 0
Kanolone 5g ( คาโนโลน 5 กรัม ) 2กล่อง

Kanolone 5g ( คาโนโลน 5 กรัม ) 2กล่อง

  • $16.00


ชื่อสินค้ารักษาบรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก 


ยี่ห้อ : คาโนโลน 


น้ำหนัก : 5กรัม 


หน่วย : 1แพค 

คำอธิบาย:

ข้อบ่งใช้ :  ใช้สำหรับรักษาบรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก เช่น กระพุ้งแก้มเป็นแผลทั้งชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรัง แผลอักเสบที่เหงือก แผลอักเสบที่บริเวณลิ้น

วิธีใช้ :  ทาบริเวณ แผลหรือบริเวณที่อักเสบ แล้วแผ่ยาให้เคลือบบริเวณแผลบางๆ วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร

ส่วนประกอบที่สำคัญ: ACETONIDE  0.1 %

ขนาด: 5g

คำสำคัญ : ยาทา ยา ยาทาแผล ยาทาแผลในปาก ยาทาปาก ปาก แผล แผลอักเสบ คาโนโลน Kanolone